بازدید فرماندار محترم و جمعی از مسئولین
بازدید جناب آقای مهندس حاج علی بیگی و جمعی از مسئولین اعم از (دکتر زیلابی ، رئیس شبکه بهداشت و درمانی شهرستان تفرش و جناب آقای بختیاری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفرش ) از مرکز سلامتیار مرهم تقدیر تشکر از رئیس مرکز در راستای خدمات انجام گرفت.

هدف کلی موسسه سلامت یار مرهم ، کمک رسانی پزشکی و درمانی و بهداشتی به نیاز مندان می باشد.