اهداء کمک های غیرنقدی

یکی دیگر از راه های کمک رسانی به موسسه خیریه کهریزک، اهدا، کمک های غیر نقدی است. شما نیکوکاران گرامی میتوانید به یکی از روش های زیر، موسسه خیریه کهریزک را در جهت ایجاد رفاه حال مددجویان و زندگی بخشی به آنان، یاری نمایید

لیست تجهیزات پزشکی
تامین مواد غذایی