اهداف موسسه سلامت یار مرهم

هدف کلی مرهم کمک رسانی پزشکی و درمانی و بهداشتی به نیاز مندان میباشد
  • ایجاد بانکی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران و سالمندان در منزل
  • ارائه سرویس های خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات
  • ارائه لوازم مصرفی پزشکی در منزل
  • تشکیل تیم های تخصصی در زمینه های آموزش
  • استفاده از لوازم پزشکی